nova.otroci.org

Nova otroci.org

Učni listi – Android aplikacija

Učni listi za vse predmete osnovne šole za Android pametne telefone in tablice. Slovenščina, Matematika, Kemija, Fizika, Zgodovina, Družba, Biologija, Naravoslovje, Spoznavanje okolja, Gospodinjstvo, Angleščina, Geografija, Državljanska vzgoja in etika

Vsebina

  1. RAZRED

SLOVENŠČINA
Dolge/kratke besede, glasovi, prvi glas, zadnji glas, grafomotorika, labirint, podobnosti – razlike, rime, zlogi, zlogi prvi, zlogi zadnji.
MATEMATIKA
Aaritmetika, geometrija, odštevanje do 10, seštevanje in odštevanje do 10, kartice 1 – 20, matematika vaje, seštevanje do 10, odštevanje do 10, seštevanje in odštevanje do 10, prej za vmes, manjše večje enako, manjkajoče številke.
SPOZNAVANJE OKOLJA
Spoznavanje okolja vprašanja, Spoznavanje okolja odgovori.
PISAVA
Velike in male pisane črke, pisane črke, tiskane črke, tiskana števila, prazen list A4.

  1. RAZRED

SLOVENŠČINA
Mala tiskana, velika tiskana, beseda, črka, male tiskane črke, nadsprotja, pomanjševalnice, poved, zlog, matematika, besedilne naloge, geometrija, kombinatorika, manjkajoči člen, seštevanje in odštevanje do 10, seštevanje in odštevanje do 20, seštevanje in odštevanje do 100, števila do 20, števila do 100, uvod v množenje in deljenje.
MATEMATIKA
Besedilne naloge, geometrija, kombinatorika, manjkajoči člen, seštevanje in odštevanje do 10, seštevanje in odštevanje do 20, seštevanje in odštevanje do 100, števila do 20, števila do 100, uvod v množenje in deljenje.
SPOZNAVANJE OKOLJA
Spoznavanje okolja vprašanja.

  1. RAZRED

SLOVENŠČINA
Nadpomenke in podpomenke, protipomenke, sopomenke, čestitka, opis osebe, opis predmeta, opis prostora, opis šolskega prostora, opis stavbe, opis živali, položaj, pozdravi, besede ki se končajo na l, grad ali grat, gumb ali gump, nebo , ne bo, pisanje števnikov, velika začetnica, predlog, prepis, raba časovnih oblik glagola, stopnevanje pridevnika, voščilo, vrste povedi.
MATEMATIKA
Besedilne naloge, deli celote, geometrija, kombinatorika, liki, poštevanka, poštevanka 2. 4. 5. 10, poštevanka 3.6., poštevanka 7. 8. 9, seštevanje in odštevanje do 1000, števila do 100, števila do 1000.
SPOZNAVANJE OKOLJA
Spoznavanje okolja vprašanja.

  1. RAZRED

SLOVENŠČINA
Lepe besede, protipomenke, sopomenke, nadpomenke, podpomenke, izgovorim, napišem, preberem, glas e, opis živali, opis predmeta, opis osebe, povedi, poklici, beseda iz besede, s ali z, k ali h, lj ali nj, nikalne povedi, čigav, pika, vprašaj, klicaj, vejica, piktogrami, števila, velika začetnica.
MATEMATIKA
Besedilne naloge, deli celote, enačbe, geometrija, množenje in deljenje, pisno seštevanje in odštevanje, pisno množenje in deljenje, računamo do 1.000, seštevanje in odštevanje do 1.000, števila do 1.000.
DRUŽBA
Družba vprašanja.
NARAVOSLOVJE
Naravoslovje in tehnika vprašanja.
ANGLEŠČINA
Angleščina vprašanja.

  1. RAZRED

SLOVENŠČINA
Abecedni red, nadpomenke, podpomenke, pomanjševalnice, protipomenke, sopomenke, krajšave, besede l, lj, nj, na koncu besede, k in h, s in z, stopnevanje pridevnika, vrste pridevnika, samoglasniki in soglasniki, samostalnik, spol, število, rimske številke, števila, velika začetnica, čestitka, opis kraja, opis rastline, opis živali, pismo, pripoved, voščilo, pripovedna poved, vejica, vprašalna poved, vzklicna poved, zlogi in deljenje besed.
MATEMATIKA
Deli celote, deljenje z dvomestnim številom, enačbe, hektoliter, liter, deciliter, kilometer, meter, decimeter, mersko število in merska enota, tona, kilogram, dekagram, ura, minuta, sekunda, množenje in deljenje, neenačbe, potence, sestavljeni računi, seštevanje in odštevanje, števila do sto tisoč, števila do milijona.
DRUŽBA
Družba vprašanja.
NARAVOSLOVJE
Naravoslovje vprašanja.
GOSPODINJSTVO
Gospodinjstvo vprašanja.
ANGLEŠČINA
Angleščina vprašanja.

  1. RAZRED

SLOVENŠČINA
Besedna družina, glagol, nedoločnik in namenilnik, osebni zaimki, oklepaj, premi in odvisni govor, pridevnik, nadpomenke in podpomenke, prislov, samostalnik, skloni, števnik, stopnevanje pridevnika, vzrok – posledica, zaimki.
MATEMATIKA
Decimalna števila, enačbe in neenačbe, kot, krožnica in krog, merimo, merjenje kotov, množenje in deljenje decimalnih števil, naravna števila 1, naravna števila 2, obdelava podatkov, obseg in ploščina, osnovni geometrijski elementi, površina kocke in kvadra, prostornina, seštevanje in odštevanje decimalnih števil, ulomki.
ZGODOVINA
Zgodovina vprašanja.
GEOGRAFIJA
Geografija vprašanja.
NARAVOSLOVJE
Naravoslovje vprašanja.
GOSPODINJSTVO
Gospodinjstvo vprašanja.

  1. RAZRED

SLOVENŠČINA
Glagol, kazalni zaimki, moške sklanjatve, opravičilo, pismo, poved in stavek, poved in osebek, povratni svojilni zaimek, predlog, stavčni členi, vprašalni zaimki.
MATEMATIKA
Enačbe in neenačbe, funkcija, naravna števila, procentni račun, racionalna števila, računske operacije z ulomki, obdelava podatkov, geometrijske oblike, obsegi in ploščine likov, štirikotnik, transformacije, trikotnik.
ZGODOVINA
Zgodovina vprašanja.
GEOGRAFIJA
Geografija vprašanja.
NARAVOSLOVJE
Naravoslovje vprašanja, od celice do organizma.
DVZ IN ETIKA
Družina, kako se sporazumevamo in kako odločamo, množična občila in informacije, vzorniki in avtoritete, življenje v skupnosti.

  1. RAZRED

SLOVENŠČINA
Jezik, glagol, uradno besedilo, večstavčna poved, odvisni stavki, velika in mala začetnica, Anton Aškerc, Anton Tomaž Linhart, France Prešeren, Ivan Tavčar, Janez Menart, Janko Kersnik, Lev Nikolajevič Tolstoj, Niko Grafenauer, Pavel Golia, Valentin Vodnik.
MATEMATIKA
Enačbe, izrazi, kocka, koordinatni sistem, korenjenje, krog, kvader, kvadriranje, obdelava podatkov, obratno sorezmerje, pitagorov izrek, potence, premo sorazmerje, računanje racionalnih števil, realna števila, seštevanje in odštevanje raconalnih števil, večkotniki.
FIZIKA
Kaj je fizika, sile, tlak, enakomerno gibanje, svetloba, vesolje.
KEMIJA
Kemija vprašanja.
ZGODOVINA
Zgodovina vprašanja.
GEOGRAFIJA
Geografija vprašanja.
BIOLOGIJA
Veda o življenju, osnove ekologije, življenska raznovrstnost.
DVZ IN ETIKA
Družba prihodnjosti, generacije in kulture, poklic in delo, urejanje skupnih zadev, vprašanja demokracije, vere in verovanja.

  1. RAZRED

SLOVENŠČINA
Besedoslovje, frazemi, krajšave, odnosi med besedami, prevzete besede, besedotvorje, glasoslovje, oblikoslovje, pravopis, skladnja, zvrstnost jezika.
MATEMATIKA
Enačbe, geometrijski elementi, izrazi, krogla, linearna funkcija, piramide, prizme, sestavljena telesa, sorazmerje in podobnost, srednje vrednosti, stožec, valj, verjetnost, vrtenine.
FIZIKA
Delo in energija, temperatura, notranja energija, toplota, električni tok, magnetna sila, pospešeno gibanje in drugi Newtonov zakon.
KEMIJA
Kemija vprašanja.
ZGODOVINA
Zgodovina vprašanja.
GEOGRAFIJA
Geografija vprašanja.
BIOLOGIJA
Celica, čutila, dihala, droge, ne hvala, hormoni, izločala, koža, krvožilje, organski sistem gibal, prebavila, spolovila, živčevje.