nova.otroci.org

Nova otroci.org

9. Razred – Slovenščina

V devetem razredu se študij slovenščine osredotoča na bolj kompleksno analizo literarnih del in pisanje. Učenci raziskujejo raznolike literarne žanre ter se poglobijo v interpretacijo in razumevanje literarnih del. Poudarek je tudi na razvoju kritičnega mišljenja in pisanja bolj zahtevnih besedil, kot so eseji in analize literarnih del. Učenci se naučijo prepoznavati retorične figure in slogovne prvine ter jih uporabljati v lastnih besedilih. Slovenščina v devetem razredu spodbuja kreativnost, analitično razmišljanje in razvijanje pisanja na bolj kompleksni ravni.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Besedoslovje

Iz besedila izpiši podpomenki, kaj v besedilu pomenita besedi/glagola nadrobiti in zabeliti?, iz besedila besedo/samostalnik (ž. sp.).

Besedoslovje – Frazemi

Poišči nadpomenke za skupine besed, poišči sopomenke besedam, s sopomenko ali opisno razloži frazeme, k stalnim besednim zvezam pripiši številko ustreznega pomena.

Besedoslovje – Krajšave

Krajšave zapisanih besed in besednih zvez zapiši na črto, napiši kaj pomenijo krajšave.

Besedoslovje – Odnosi med besedami

Podčrtaj samostalnika in jima zapiši nadpomenko, poišči besede, ki spadajo v isto besedno družino in zapiši koren besedne družine, prečrtaj besedo, ki ne spada v isto besedno družino, določi, ali sta dvojici besed protipomenki ali sopomenki.

Besedoslovje – Prevzete besede

Podčrtaj pravilen zapis prevzetih besed, za prevzete besede zapiši ustrezne slovenske izraze, iz katerih jezikov v zadnjem času prevzemamo največ besed?, v šoli pogosto rabljeni prevzeti besedi zamenjaj z domačima, navedenim pridevnikom pripiši protipomenke, tvori besedno družino iz korena -rast-.

Besedotvorje

Besedne zveze zamenjaj s tvorjenko, napiši iz katere besedne zveze so nastale tvorjenke, iz katerega glagola so tvorjene besede?, tvori samostalnike iz predložnih zvez, kateri samostalniki nastanejo iz predložnih zvez?, besede pravilno razvrsti med tvorjene in netvorjene besede, besedne zveze zamenjaj s tvorjenko, poišči ženski par moškemu.

Glasoslovje

Iz povedi “že včeraj sem napisal vso domačo nalogo.” izpiši vse zvočnike, napiši ustrezen predlog s/z ali k/h:, obkroži črko pred pravilno naglašeno besedo, v besedah podčrtaj samoglasnik, ki je naglašen, dvojico besed zlató-zláto pravilno uporabi v smiselnih povedih.

Oblikoslovje

Besede iz povedi ustrezno razvrsti v preglednico, sklanjaj samostalnik človek v dvojini, poleg samostalnika napiši, če je edninski ali množinski samostalnik, izpiši samostalnike in jim določi sklon in število, samostalnikom določi spol, zaimke postavi v ustrezne sklone, samostalnike postavi v pravi sklon, trpne povedi spremeni v tvorne, samostalnike postavi v rodilnik množine in jih uporabi v povedih, podčrtaj pridevnike in jih razvrsti po stopnjah.

Pravopis

Zapiši veliko začetnico, vstavi vejico, popravi zapis velike začetnice, pravopisno
(velika začetnica, vejica) uredi povedi,  vstavi er ali r, napiši veliko začetnico in ločila, obkroži črko pred povedmi s pristavki.

Skladnja

Podčrtaj glavne stavčne člene in njihove dele, iz povedi izpiši osebek, dopolni podčrtane nezložene stavčne člene tako,  da boš  naredil priredno zložene, priredno zložene stavčne člene pretvori v podredno zložene, poveži enostavčne povedi v protivno priredje, vstavi vejice in določi vrsto priredja, poveži povedi v pojasnjevalno priredje.

Zvrstnost jezika

Subjektivno, objektivno besedilo. Umetnostno ali neumetnostno besedilo, funkcijska zvrst jezika.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .