nova.otroci.org

Nova otroci.org

8. Razred – Zgodovina

V osmem razredu se zgodovina osredotoča na bolj kompleksna obdobja in dogodke. Učenci raziskujejo sodobnejšo zgodovino ter se poglobijo v raznolike politične, družbene in gospodarske vidike preteklosti. Razumevanje zgodovinskih procesov jim omogoča, da povežejo preteklost s sedanjostjo ter razumejo vpliv zgodovinskih dogodkov na sedanji svet. Skozi analizo virov in poglobljeno obravnavo dogodkov pridobivajo vpogled v kompleksne vzroke in posledice zgodovinskih sprememb. Zgodovina v osmem razredu spodbuja kritično razmišljanje, razumevanje širših družbenih povezav ter zavedanje pomena preteklosti za oblikovanje sedanjosti.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


MEJE ZNANEGA SVETA SE RAZŠIRIJO

Vzroki za začetek odkritij, Veliki raziskovalci in njihova odkritja, Posledice odkritij in trgovina s sužnji, Značilnosti humanizma in renesanse, Pomembni umetniki in znanstveniki iz obdobja humanizma in renesanse, Humanizem in renesansa na Slovenskem

Zgodovina je znanstvena disciplina, ki nam omogoča razumevanje dogodkov preteklosti in njihovega vpliva na sedanjost. V osmem razredu se osredotočamo na obdobje, ko so se meje znanega sveta razširile, kar je pomenilo pomembno prelomnico v zgodovini človeštva. Ta časovni okvir zajema raziskovalna potovanja, odkritja, trgovino in kulturni razcvet, ki so zaznamovali 15. in 16. stoletje.

 POTOVANJE V SKRIVNOSTNE KRAJE AZIJE, AFRIKE

Po Livingstonovi poti v osrčje Afrike, Tadž Mahal se na ogled postavi

Potovanje v skrivnostne kraje Azije in Afrike je pustilo neizbrisen pečat v zgodovini človeštva, saj so ta območja bogata z zgodovinskimi, kulturnimi in naravnimi čudesi. Med najbolj izjemnimi potezami v zgodovini potovanj v Afriko je bila Livingstonova odprava v osrčje tega kontinenta, medtem ko je Tadž Mahal postal eden najbolj prepoznavnih simbolov Azije.

 NOV POGLED NA SVET IN ČLOVEKA

Italija – zibelka humanizma in renesanse, Pomembni umetniki in znanstveniki iz humanizma in renesanse, Nova vloga umetnika, Humanizem in renesansa drugje v Evropi

Italija je bila zibelka humanizma in renesanse, obdobja v zgodovini, ki sta prinesla nov pogled na svet in človeka. Humanizem je bil intelektualno gibanje, ki se je pojavilo v 14. stoletju v Italiji, osredotočeno na ponovno odkrivanje antične kulture, filozofije in umetnosti ter poudarjanje človekovega dostojanstva, svobode in ustvarjalnosti. Renesansa, ki je sledila humanizmu, pa je bilo obdobje izjemnega razcveta umetnosti, znanosti, literature in filozofije.

 SPREMENJENA POLITIČNA VERSKA PODOBA EVROPE

Nastop Martina Lutra in nastanek reformiranih cerkva, Slovenski protestanti in razvoj slovenske kulture, Odgovor Katoliške cerkve, Posledice širjenja osmanskega imperija.

Spremenjena politična in verska podoba Evrope v 16. stoletju je bila posledica številnih dogodkov in gibanj, ki so močno pretresla družbeno in versko strukturo tedanje Evrope. Med najpomembnejšimi dogodki tega obdobja je bil nastop Martina Lutra, ki je sprožil reformacijo in razdelitev krščanske cerkve, ter širjenje osmanskega imperija, ki je imelo velik vpliv na politično in versko pokrajino v jugovzhodni Evropi.

 ŽIVLJENJE V OSMANSKI DRŽAVI

Država in dvorno življenje, Pomen in moč vojske, Osmanska umetnost in znanost

V času Osmanskega cesarstva, ki je trajalo od 14. do začetka 20. stoletja, je življenje v osmanski državi obsegalo različna področja, ki so vplivala na vsakdanje življenje ljudi, politično ureditev, umetnost in znanost.

 KMEČKI UPORI, EPIDEMIJE, NARAVNE NESREČE

Ljudske pobožnosti, Vzroki in posledice kmečkih uporov, Kmečki upori v slovenskih (zgodovinskih) deželah, Epidemije in naravne nesreče

Ljudske pobožnosti so bile pomemben del vsakdanjega življenja prebivalstva v zgodovini, saj so ljudem nudile tolažbo in upanje v težkih časih ter obredje za izražanje njihove vere in prepričanj. V srednjem veku so bile ljudske pobožnosti tesno povezane z verskim življenjem in cerkvenimi obredi, pri čemer so ljudje izvajali različne oblike čaščenja svetnikov, molitve, procesije in obrede za prošnjo za zaščito pred nesrečami in boleznimi ter zahvalo za blagoslove in milosti.

OD FEVDALNE RAZDROBLJENOSTI DO KONCA STAREGA REDA

Od česa je bila odvisna moč vladarja v kraljevinah Franciji (absolutistična država) in Angliji (parlamentarna monarhija), Značilnosti razsvetljenstva in glavni predstavniki, Pomen slovenskih narodnih buditeljev, država razsvetljenega absolutizma – habsburška monarhija (stanovska država), Slovenske dežele v času Marije Terezije in Jožefa II, Nastanek ZDA, Družbena, politična in gospodarska podoba ZDA, Francija pred revolucijo, Revolucija v Franciji, Napoleon in njegove vojne

Od fevdalne razdrobljenosti do konca starega reda je obdobje v zgodovini, ki zajema pomembne politične, družbene in gospodarske spremembe v Evropi, ki so se zgodile med 16. in začetkom 19. stoletja. To obdobje je zaznamovano z različnimi političnimi ureditvami, idejami in dogodki, ki so vplivali na nadaljnji razvoj Evrope in sveta. Poglejmo si nekaj ključnih tem tega obdobja.

 NOVOVEŠKI VLADARJI IN NJIHOVE DRŽAVE

Novi vek je bil obdobje, ki je prineslo velike spremembe v politični ureditvi in vladavini v Evropi. Države so se začele oblikovati kot suverene politične enote, v katerih je imel vladar veliko moč in avtoriteto. Skozi to obdobje so se pojavili številni pomembni vladarji, ki so s svojimi dejanji in odločitvami zaznamovali potek zgodovine.

 BAROK

Značilnosti baročne umetnosti, Visoka in ljudska umetnost, Vpliv (cerkvene in posvetne) politike na baročno umetnost

Barok je obdobje umetnosti, ki je zaznamovalo Evropo predvsem v 17. in 18. stoletju. Značilna je bila za svoj čas presežna in dramatična umetnost, ki se je odražala tako v arhitekturi, slikarstvu, kiparstvu kot tudi v literaturi in glasbi. Barok je bil reakcija na preprostost in strogost renesanse, saj je postavljal poudarek na čustvenosti, gibanju in dramatičnih prizorih.

 INDUSTRIALIZACIJA

Zgodnji kapitalizem, Gospodarski tokovi med razvitimi in nerazvitimi deli sveta, Industrijska revolucija v Veliki Britaniji, Posledice industrijske revolucije, Selitve Evropejcev

Industrializacija predstavlja enega izmed ključnih prelomnih trenutkov v zgodovini človeštva, ko se je družba premaknila od ročne proizvodnje k industrijski proizvodnji na veliko. V tem spisu bomo podrobno raziskali različne vidike industrializacije, vključno z zgodnjim kapitalizmom, gospodarskimi tokovi med razvitimi in nerazvitimi deli sveta, industrijsko revolucijo v Veliki Britaniji, posledicami industrijske revolucije ter selitvami Evropejcev.

 VZPON MEŠČANSTVA

Evropa po dunajskem kongresu, Revolucija 1848 – vzroki in posledice, Politične spremembe v Evropi v drugi polovici 19. stoletja, Moderni narodi – med prizadevanji za narodne pravice in nacionalizmom, Širjenje demokratičnih pravic v drugi polovici 19. stoletja, Slovensko narodno gibanje od kulturnega delovanja do nastanka političnih strank

Po dunajskem kongresu leta 1815 se je Evropa soočala z obdobjem politične in družbene preobrazbe, ki je prinesla vzpon meščanstva. Dunajski kongres je bil sestavljen iz voditeljev večjih evropskih držav, ki so se zbrali po koncu Napoleonskih vojn, da bi obnovili politično stabilnost in oblikovali nove politične ureditve. V tem obdobju je bila močno poudarjena obnova monarhij in restavracija absolutističnih režimov. Meščanstvo, ki je bilo sestavljeno iz premožnih trgovcev, industrijskih podjetnikov in profesionalcev, je postopoma pridobivalo vpliv in moč v družbi. Razvoj industrije, trgovine in novih idej je spodbudil rast in bogastvo meščanstva, ki je postalo gonilo gospodarskega in družbenega napredka.

 PRVE KAPITALISTIČNE VELESILE, IZUMI

Od Španije in Portugalske do Nizozemske in Velike Britanije, Japonska in ZDA – velesili prihodnosti, Napredek v prometu, komunikacijah in zdravstvu, Razvoj naravoslovnih in družboslovnih znanosti

Prve kapitalistične velesile so imele izjemen vpliv na razvoj svetovne zgodovine, predvsem na področju gospodarstva, tehnologije in družbe. Med temi velesilami so bile Španija, Portugalska, Nizozemska, Velika Britanija, Japonska in ZDA, ki so s svojimi inovacijami in gospodarskim razvojem zaznamovale življenje ljudi v zgodovini.

 ŽIVLJENJE LJUDI 19 STOLETJA

Položaj prvih delavcev in začetki reševanja delavskega vprašanja, Otroci – delavci in ženska delovna sila, Oblike družine v 19. stoletju, Odnosi med družinskimi člani in njihove naloge: moška in ženska vloga, Ženska – med resničnostjo in idealom

V 19. stoletju je bilo življenje ljudi v Evropi in drugje po svetu zaznamovano s številnimi družbenimi, ekonomskimi in kulturnimi spremembami. Razvoj industrije, urbanizacija in politične revolucije so vplivali na položaj delavcev, vlogo družine, vključno z vlogo žensk in otrok, ter na splošno družbeno dinamiko tistega časa.

UMETNOST V 19 STOLETJU

Umetnostni slogi 19. stoletja, Umetnost na koncu 19. stoletja in pojav množične kulture, Umetnostna podoba slovenskega prostora

Umetnost v 19. stoletju je bila obdobje velikih sprememb in raznolikosti, ki so odražale družbene, politične in kulturne premike tistega časa. To stoletje je zaznamoval prehod iz obdobja romantike in realizma v modernizem ter razcvet impresionizma, post impresionizma in drugih umetnostnih gibanj.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .