nova.otroci.org

Nova otroci.org

8. Razred – Kemija

V osmem razredu kemija nadgrajuje osnovno znanje o snoveh, njihovih lastnostih in reakcijah. Učenci se poglabljajo v razumevanje atomske in molekulske strukture snovi ter kemijskih reakcij. Raziskujejo kemijske procese, osnovne elemente periodnega sistema ter pomen kemijskih spojin v vsakdanjem življenju. S praktičnimi demonstracijami in laboratorijskimi vajami razvijajo spretnosti eksperimentalnega dela in razumevanja osnovnih zakonitosti kemije. Kemija v osmem razredu spodbuja logično razmišljanje, razumevanje kemijskih procesov ter pomen kemije v vsakdanjem življenju.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Kemija

– Kemija veda za življenje
– Snovi in njihove lastnosti
– Znaki za nevarnost
– Snovi, čiste snovi in zmesi
– Eksperimenti
– Laboratorijska posoda
– Agregatna stanja
– Atom, molekula
– Modeli atomov in molekul
– Modeli in kemijske formule
– Kemijske formule
– Snovi-povzetek
– Teorija o zgradbi atoma
– Atom delci v atomu
– Vrstno in masno število
– Elektronska ovojnica
– Izotopi
– Periodni sistem elementov (PSE)
– Ioni
– Kationi in anioni
– Ionska vez
– Lastnosti ionskih spojin
– Kovalentna vez
– Lastnosti kovalentne vezi
– Kovalentne vezi pri ogljiku
– Kovinska vez
– Kemijske vezi- utrjevanje
– Fizikalne spremembe
– Kemijske spremembe
– Kemijske reakcije
– Zakon o ohranitvi mase
– Kemijske reakcije in energija
– Kemijske enacbe
– Kemijske reakcije – utrjevanje
– Viri elementov in spojin
– Lastnosti elementov v pse
– Ar in mr
– Masni delež elementa v spojini
– Kovine in nekovine
– Reaktivnost in uporaba kovin
– Alkalijske kovine
– Zemeljskoalkalijske kovine
– Značilne spojine in uporaba- alk in zemeljskoalk kovine
– Prehodni elementi
– Pridobivanje železa
– Železo, jeklo in rjavenje
– Baker in živo srebro
– Ogljik
– Dušik in fosfor
– Kisik in žveplo
– Halogeni elementi
– Žlahtni plini
– Elementi v PSE- utrjevanje
– Kisline v okolju
– Baze v okolju
– Formule kislin in baz
– Indikatorji
– Ph lestvica
– Indikatorji in ph lestvica
– Kisline, baze in električni tok
– Nekovinski in kovinski oksidi
– Kisline in baze ioni
– Oksonijev in hidroksidni ion
– Kisline in baze – jakost
– Nevtralizacija
– Soli
– Uporaba kislin, baz in soli v življenju
– Vpliv k in b na okolje, kisli dež
– K b s utrjevanje
– Raztopine | Raztopine in topnost
– Masni delež topljenca
– Odstotni delež topljenca
– Topnost utrjevanjePeriodni sistem elementov (podrobnosti na naslednji strani)


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .