nova.otroci.org

Nova otroci.org

7. Razred – Matematika

V sedmem razredu matematika nadaljuje z raziskovanjem kompleksnejših konceptov, vključno z algebraičnimi izrazi, geometrijo in statistiko. Učenci se osredotočajo na reševanje enačb in neenačb, razumevanje proporcionalnosti ter analizo grafov in tabel. Poglobijo se v razumevanje geometrijskih oblik in značilnosti, kot so ploščine in prostornine, ter se učijo uporabljati geometrijske formule. Skozi praktične primere in vaje učenci razvijajo analitične in matematične veščine ter se učijo uporabljati matematiko v različnih kontekstih. Matematika v sedmem razredu gradi trdne temelje za nadaljnje razumevanje matematike in spodbuja logično razmišljanje in reševanje kompleksnih problemov.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Aritmetika in algebra enačbe in neenačbe

– Enačbe besedilne naloge
– Enačbe in neenačbe
– Enačbe in reševanje enačb

Aritmetika in algebra funkcija

– Koordinatna mreža
– Medsebojna odvisnost dveh količin
– Odvisni in neodvisni količini

Aritmetika in algebra naravna števila

– Delitelj
– Najmanjši skupni večkratnik
– Največji skupni delitelj
– Praštevila in sestavljena števila
– Pravila za deljivost
– Pravila za deljivost 2, 5, 10
– Pravilo za deljivost 3, 9
– Pravilo za deljivost 4, 6, 8
– Razcep na prafaktorje
– Skupni delitelji*
– Skupni večkratnik
– Večkratnik

Aritmetika in algebra procentni račun

– Odstotki
– Procentni račun

Aritmetika in algebra racionalna števila

– Krajšanje in razširjanje ulomkov
– Krajšanje ulomkov
– Primerjanje ulomkov
– Razširjanje ulomkov
– Ulomek in decimalno število
– Ulomek in naravno število
– Ulomki na številskem poltraku
– Ulomki-deli celote
– Urejanje ulomkov

Aritmetika in algebra računske operacije z ulomki, izrazi

– Deljenje ulomka z naravnim številom
– Deljenje ulomka z ulomkom
– Količnik naravnih števil in ulomek
– Množenje in deljenje ulomkov
– Množenje ulomka z naravnim številom
– Množenje ulomka z ulomkom
– Obratna ulomka
– Računanje z ulomki
– Računske operacije z ulomki
– Seštevanje odštevanje ulomkov z enakimi imenovalci
– Seštevanje odštevanje ulomkov z različnimi imenovalci
– Ulomki in decimalna števila
– Seštevanje in odštevanje
– Vrednost izraza

Obdelava podatkov

– Črtni diagram
– Drevesni diagram
– Frekvenčna preglednica
– Obdelava podatkov
– Stolpični diagram
– Tortni diagram

Geometrija in merjenje geometrijske oblike

– Dve krožnici
– Krožnica in premica
– Merimo razdalje
– Orientacija

Geometrija in merjenje obsegi in ploščine likov

– Deltoid obseg, ploščina
– Kvadrat obseg, ploščina
– Obsegi in ploščine likov
– Paralelogram obseg, ploščina
– Pravokotnik obseg, ploščina
– Romb obseg, ploščina
– Trapez obseg, ploščina
– Trikotnik obseg, ploščina

Geometrija in merjenje štirikotnik

– Enakokraki trapez
– Koti v štirikotniku
– Kvadrat
– Načrtovanje štirikotnika
– Paralelogram
– Pravokotnik
– Romb
– Štirikotnik
– Trapez
– Deltoid

Geometrija in merjenje transformacije

– Dvojice kotov
– Načrtovanje kotov s šestilom
– Osna in središčna somernost
– Preslikave
– Simetrala daljice
– Simetrala kota
– Zrcaljenje čez premico
– Zrcaljenje čez točko

Geometrija in merjenje trikotnik

– Koti v trikotniku
– Načrtovanje trikotnikov
– Osno somerni trikotniki
– Težišče trikotnika
– Trikotnik
– Trikotniku očrtana krožnica
– Trikotniku včrtana krožnica
– Višine trikotnika


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .