nova.otroci.org

Nova otroci.org

7. Razred – DVZ in Etika

V sedmem razredu državljanska vzgoja in etika se osredotočata na razumevanje družbenih vrednot in odgovornega državljanstva. Učenci raziskujejo teme kot so pravice, odgovornosti in sprejemanje različnosti. Skozi razprave in praktične primere spodbuja razumevanje etičnih dilem in vpliv družbenih odločitev. Učenci se učijo reševanja konfliktov in razvijajo sposobnosti odgovornega odločanja. Predmet gradi temelje za razvoj empatije, strpnosti ter aktivnega in odgovornega državljanstva v družbi.


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .


Družina

– Kako se je ohranjala človeška vrsta?
– Kako imenujemo skupnost staršev in otrok?
– Kaj je glavna značilnost družine?
– Ali je zveza moškega in ženske, ki nimata otrok, družina?
– Katere potrebe ljudje zadovoljijo v družini?
– V kakšni družini imajo otroci dobre pogoje za odraščanje?
– Ali lahko vrtec, šola ali vzgojitelji nadomestijo družino pri zadovoljevanju otrokovih potreb?
– Skozi koliko obdobij gre družina?
– Opiši prvo obdobje družine!
– Kakšno je drugo obdobje družine?
– Kaj se zgodi v tretjem obdobju?
– Kako imenujemo četrto stopnjo?
– Kako rečemo vsem tem obdobjem skupaj?
– Kako imenujemo družine, kjer živita skupaj oba starša in otroci?
– Katera vrsta družine je v naši kulturi najpogostejša?
– Kako imenujemo družino, če le eden od staršev živi z otroki?
– Kako imenujemo mater ali očeta, ki živi sam z otrokom ali otroki?
– Kaj se zgodi po razvezi ali smrti partnerja s staršem, ki ostane sam z otrokom ali otroki?
– Kako imenujemo družino, ki se oblikuje po smrti ali razvezi partnerjev?
– Kaj lahko naredi par, ki ne more imeti svojih »bioloških« otrok?
– Kako imenujemo družino, kjer partnerja posvojita otroka?
– Kakšno vlogo prevzame par ali posameznik s posvojitvijo otroka?
– Katere družine poznamo poleg ožjih?
– Kdo sestavlja razširjeno družino?
– Koliko generacij živi v razširjeni družini?
– S čim pri nas začnejo skupno življenje mladi pari?
– Kdo vodi poroko?
– Kaj par sklene s poroko?
– Ali se vsi pari poročijo?
– Kako imenujemo skupnost moškega in ženske, ki nista poročena?

Kako se sporazumevamo in kako odločamo

– Kaj je sporazumevanje?
– Kako še drugače rečemo sporazumevanju?
– Ali se tudi živali sporazumevajo?
– Ali lahko komunikacijo med živalmi opazimo?
– Kakšen način sporazumevanja so razvile opice?
– S čim se sporazumevajo opice?
– Kaj povedo spremembe izraza na obrazih opic?
– Naštej čustva!
– S čim se sporazumevamo ljudje?
– Katero je najučinkovitejše sredstvo sporazumevanja pri ljudeh?
– Kaj izražamo z jezikom?
– S čim najlažje izrazimo veselje?
– Kaj nam jezik omogoča?
– Naštej nekaj oblik jezikovnega sodelovanja!
– Kako ljudje izražamo čustva?
– Kdo so mojstri izražanja čustev? Zakaj?
– Katero sporazumevanje je bolj zapleteno – človeško ali živalsko?
– Kaj navajamo pri utemeljevanju svojih mnenj?
– Ali so vsi razlogi sprejemljivi za vse ljudi?
– Ali vsi ljudje gledamo enako na to, kako močan je kak razlog?
– Od česa je odvisna moč razloga?
– Kdo se sporazumeva pri pouku?
– Kaj je poglavitna dejavnost politikov?
– Kaj je poglavitna umetnikova dejavnost?
– Kako imenujemo posebno obliko sporazumevanja, ki se konča z glasovanjem?
– Kje uporabljamo razpravo ali diskusijo?
– Kaj je razprava?
– Kaj pomeni, da so udeleženci razprave disciplinirani?
– Ali mora biti razprava napovedana vnaprej?
– Zakaj mora biti razprava napovedana vnaprej?

Množična občila in informacije

– Kje dobivamo informacije?
– Kako še drugače rečemo informaciji?
– Ali in formacije dobimo le če se pogovarjamo?
– Prek česa dobivamo informacije?
– Kje dobimo ogromno informacij?
– Kaj lahko pošiljamo in sprejemamo po internetu?
– Kaj ima vsak uporabnik elektronske pošte?
– Kako imenujemo komunikacijo med ljudmi?
– Ali po radiu, televiziji, časopisih in internetu tudi poteka medosebna komunikacija?
– V čem je razlika med navadnim pogovorom in sporočanjem po radiu?
– Kakšen izraz uporabljamo za vsa sredstva, ki prenašajo informacije množici ljudi?
– Kaj je medij?
– Iz česa so sestavljena sporočila, ki jih prenašajo mediji?
– Kakšne medije poznamo v sodobnem času?
– Naštej tiskane medije!
– Naštej slišne medije!
– Naštej slišno-vidne medije!
– Kakšno je množično sporočanje?
– Kaj pomeni, da je množično sporočanje javno?
– Kakšna so sporočila v množičnem sporočanju?
– Koga povezujejo mediji?
– Kako prenašajo sporočila sodobni mediji?
– Kako poteka elektronsko prenašanje sporočil?
– Ali je množično sporočanje mednarodno Ali planetarno?
– Kaj omogoča internet?
– Kako hitro so nekoč potovale zamisli?
– Kdaj so si ljudje prenašali sporočila?
– Kako hitro se je spreminjal svet?
– Zakaj se je svet spreminjal počasi?
– Kakšne ovire so se pojavile pri sporočanju od ust do ust?

Vzorniki in avtoritete

– Ali smo ljudje svobodni?
– Kaj nam pripada, ker smo svobodni?
– Katere svoboščine nam pripadajo?
– Ali je posameznikova svoboda omejena?
– Zakaj je posameznikova svoboda omejena?
– Kakšna je pravica do osebne lastnine?
– Zakaj ne smemo žaliti drugih ljudi?
– Ali moramo braniti le svoje pravice?
– Ali je potrebno, da so člani skupnosti strpni?
– Kaj pomeni, da so člani strpni?
– Ali smo vsi odgovorni za svoje ravnanje?
– Kaj se zgodi, če kršimo pravilo?
– Pred kom učenci odgovarjajo za svoje kršitve?
– Kaj učitelj in ravnatelj izrečeta?
– Pred kom zaposleni v podjetju odgovarjajo za svoje kršitve delovne discipline?
– Kaj direktor podjetja ali disciplinska komisija ozrečeta?
– Pred kom odgovarjajo osebe za kršitve zakonov?
– Kako sodišče kaznuje kršilca?
– Kaj so ravnatelj, direktor, general v vojski in sodnik za nas?
– Ali imajo vse avtoritete uraden položaj?
– Zakaj jih spoštujemo kot avtoritete?
– Kdo so avtoriteta za otroke?
– Ali tudi odrasli spoštujejo neuradne avtoritete?
– Katere ljudi štejemo med neuradne avtoritete?
– Kdo ureja odnose v manjših skupinah?
– Kdo ureja odnose v večjih skupnostih?
– Kakšne ustanove delujejo v politiki?
– Kdo obravnava kršitve zakonov in spore?
– Kdo skrbi za izobraževanje državljanov?
– Kdo skrbi za zdravje državljanov?

Življenje v skupnosti

– Kaj je posameznik?
– S kom se človek povezuje?
– Kaj lahko človek zadovolji v skupinah?
– Kako se imenuje skupnost, katere člani so učenci?
– Katerim skupinam pripadajo osnovnošolci?
– Zakaj se ljudje pomezujemo v skupine?
– Kaj je družbena vez?
– Kaj se razvije v skupinah?
– Kaj pomeni, da so ljudje solidarni?
– Kakšni so odnosi v družini ali skupini?
– Kako imenujemo tesno povezane človeške skupine?
– Kaj za vsakega od članov pričakujejo drugi člani?
– Ali lahko člani primarne skupine med seboj zamenjujejo vloge?
– Ali lahko v primarnih skupinah zadovoljimo vse potrebe?
– Katerih potreb ne moremo zadovoljiti v primarnih skupinah?
– Kako imenujemo skupine, v katere se ljudje združujejo da zadovoljijo potrebe?
– Kakšni so odnosi v sekundarnih skupinah?
– Kakšno je razmerje med predsednikom (kluba) in člani?
– Kako imenujemo razmerje podrejenosti oz. nadrejenosti?
– Ali se v sekundarnih skupinah vloge lahko spreminjajo?
– Kdo ima večjo odgovornost v skupini?
– Ali imajo vsi člani skupine enake pravice?
– Kaj v skupinah ljudje pričakujejo drug od drugega?
– Kako pravimo tem pričakovanjem v skupinah?
– Ali so norme povsod enake?
– Zakaj se v večina ljudi obnaša podobno na javnih krajih?
– Zakaj se razvije obnašanje, ki je značilno za neko mesto, deželo Ali kulturo?
– Kaj pomeni, da posameznik v skupini razvija tudi svojo individualnost?
– Kaj sprejme večina skupin za obnašanje svojih članov?
– Kakšna pravila ima demokratično urejena skupina?


ŠE VEČ OSTALIH učnih listov, skupaj z rešitvami, ki jih na spletni strani ne boste našli, dobite v naši spletni trgovini na naslovu : https://trgovina.otroci.org (kliknite na povezavo) .